Copyright © 2012 by Szyper

 

"Dimidium facti, qui bene coepit, habet, sapere aude, incipe" - Quintus Horatius Flaccus


"Połowę pracy ma za sobą, kto dobrze zaczął, miej odwagę być mądrym, zacznij" - Horacy

 

Celem Stowarzyszenia Sapere aude!  jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób o cechach niedostosowania społecznego. Stowarzyszenie wspiera oddziaływania resocjalizacyjne  placówek oświatowo wychowawczych i izolacyjnych, udziela pomocy w rozwoju oferty oddziaływań resocjalizacyjnych tych placówek oraz realizuje własne inicjatywy w tym zakresie.

Tak rozumiana misja zawiera się w samej nazwie stowarzyszenia: Sapere aude!, co oznacza w tłumaczeniu z dzieła Horacego: Miej odwagę być mądrym!

Istotnie, trzeba osobom niedostosowanym społecznie wiele sił, odwagi i determinacji, aby ich powrót do społeczeństwa po okresie pobytu w placówce resocjalizacyjnej, okazał się sukcesem, lub przynajmniej rokował takie szanse.

Mieć odwagę być mądrym, to zbudować w sobie przekonanie, że zmiany są możliwe. Nie tylko dzięki intensywnym zabiegom korekcyjno-terapeutycznym i oświatowym, ale przede wszystkim dzięki odbudowaniu poczucia własnej wartości
i siły sprawczej, pozwalającej kierować swoim losem. Nabycie umiejętności fachowych i społecznych gwarantuje prawidłową socjalizację ze społeczeństwem dopiero wtedy, gdy osoba zagrożona wykluczeniem społecznym znajdzie w sobie dość siły, by ten stan przezwyciężyć, nie oglądając się na roszczenia wobec pomocy społecznej i innych instytucji, które zamiast wędki oferują klientowi rybę...

Misja Stowarzyszenia „Sapere aude!” w najbardziej ogólnym zarysie sprowadza się do dostarczania osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym narzędzi osobowościowych,  poznawczych i społecznych w celu przezwyciężania negatywnych doświadczeń życiowych, wyrażonych stygmatyzacja społeczną.

Stowarzyszenie  „Sapere aude!”  jest organizacją typu non profit, zrzeszającym ludzi gotowych poświęcić swój czas
i energię w pracy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niedostosowanych społecznie.

W dniu 21 marca 2011r. dokonano wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszenia „Sapere Aude” przez IX Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej.

Zarząd Stowarzyszenia przygotowuje się do prowadzenia działalności statutowej w zakresie:

·    podnoszenia atrakcyjności szkolenia zawodowego oraz ogólnego uczniów w placówce przez wzbogacenie oferty
i bazy dydaktycznej szkół i warsztatów;

·    przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu przez prowadzenie warsztatów miękkich dostarczających narzędzi osobowościowych i społecznych wychowankom;

·    wsparcia wychowanków w utrzymaniu się na ścieżce edukacyjnej po opuszczeniu zakładu;

·    innych inicjatyw szczegółowo opisanych w Statucie i Programie Stowarzyszenia.